Gratis verzending vanaf 45 euro + cadeau!

Algemene Voorwaarden

 ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 

1. Murtadi: Murtadi Huidverbetering, gevestigd aan Borneostraat 19, 8022 PA te Zwolle, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83506667. 

2. Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Murtadi een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Partijen: Murtadi en de Klant gezamenlijk. 

4. Overeenkomst: iedere tussen Murtadi en de Klant tot stand gekomen Overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een Behandeling en/of de levering van een of meerdere Producten (consumentenkoop). 

5. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Partijen wordt gesloten rechtstreeks middels de webshop van Murtadi (www.murtadi.nl) of middels het online boekingssysteem op www.murtadi.nl. In beide gevallen is sprake van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand, waarvoor bijzondere wettelijke regels gelden. 

6. Behandeling: de in het kader van de Overeenkomst door Murtadi te verrichten behandeling, bijvoorbeeld een huidverbeterende schoonheidsbehandeling, het epileren, verven of harsen van wenkbrauwen, een microscopische bloedanalyse, een holistische huidverbeteringsbehandeling, een gezichtsreinigingsbehandeling, een peeling, gezichtsmassage of andere gezichtsbehandeling. 

7. Producten: de in het kader van een consumentenkoop door Murtadi aan de Klant te leveren zaken, bijvoorbeeld serums, crèmes, maskers, reinigers, peptiden, boosters, toners of supplementen. 

8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Murtadi en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. 

2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

1. Elk aanbod van Murtadi is vrijblijvend; Murtadi kan haar aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen. 

2. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 3, tot stand op het moment dat Partijen overeenstemming hebben bereikt over de uitvoering van de Behandeling op een bepaalde dag en tijd c.q. de levering van Producten. 

3. In geval van een Overeenkomst op Afstand, komt de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Murtadi door de Klant is aanvaard en de Klant heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld. De totstandkoming van een Overeenkomst op Afstand wordt vervolgens zo spoedig mogelijk per e-mail door Murtadi aan de Klant bevestigd. 

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND 

1. De Klant is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd om een Overeenkomst op Afstand betreffende een Behandeling tot 14 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te herroepen. Indien de Overeenkomst op Afstand een consumentenkoop betreft, is de Klant, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, 

tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te herroepen. 

Behandelingen 

2. Het binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1 uitvoeren van de Behandeling, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Klant. 

3. De Klant heeft geen herroepingsrecht na afloop van de Behandeling, mits: 

– de uitvoering van de Behandeling binnen de bedenktijd is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en, 

– de Klant heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Murtadi de Behandeling heeft uitgevoerd. 

4. Bij uitoefening van het herroepingsrecht is de Klant Murtadi een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst op Afstand dat door Murtadi is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst op Afstand. Het evenredige bedrag dat de Klant aan Murtadi is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. 

Consumentenkoop 

5. In geval van een consumentenkoop heeft de Klant, onverminderd de overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten gronden, geen herroepingsrecht bij de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling/directe verpakking na de levering is verbroken. 

6. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Klant zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Klant mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. 

7. Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle eventueel meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Murtadi retourneren. 

8. De Klant is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 6. Murtadi is gerechtigd deze waardevermindering aan de Klant in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Klant reeds ontvangen betaling. 

9. Retournering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Klant de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 11 heeft ontbonden. 

10. Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Klant. Murtadi adviseert om retourzendingen aangetekend retour te sturen omdat de Klant dan ook verzekerd is. Het risico van verlies en beschadiging in verband met het retourneren van Producten rust altijd bij de Klant of, indien aangetekend, bij de pakketdienst. 

Uitoefening en afwikkeling 

11. De Klant kan van zijn herroepingsrecht gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Murtadi aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Murtadi. Zodra Murtadi in kennis gesteld van het voornemen van de Klant om de Overeenkomst op Afstand te herroepen, zal Murtadi de herroeping zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen. 

12. Murtadi zal de eventueel reeds van de Klant ontvangen betaling waarop de herroeping betrekking heeft, minus de eventuele waardevermindering en het eventuele bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand aan de Klant terugbetalen, mits in geval van een consumentenkoop, de Producten door Murtadi zijn terugontvangen, dan wel door de Klant is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien in het kader van een consumentenkoop slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Klant in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Murtadi niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Murtadi aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen. 

13. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee de initiële betaling door de Klant heeft plaatsgevonden. Indien en voor zover de initiële betaling middels een cadeaubon heeft plaatsgevonden, geschiedt terugbetaling dan ook door evenredige creditering van de cadeaubon of levering van een vervangende cadeaubon. 1. Behandelingen worden uitgevoerd op locatie van Murtadi. 

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN BEHANDELINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 

1. Behandelingen worden uitgevoerd op locatie van Murtadi. 

2. Voor zover relevant en redelijkerwijs nodig, zal Murtadi de Klant voorafgaand aan de Behandeling vragen naar informatie die van belang is voor een deugdelijke uitvoering daarvan. Daarnaast zal de Klant Murtadi voorafgaand aan de Behandeling informeren omtrent eventuele bijzondere bij de Klant bekende omstandigheden die invloed kunnen hebben op het resultaat van de Behandeling. Murtadi is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

3. Voor zover zulks voor de Klant niet reeds als redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld, zal Murtadi de Klant voorafgaand aan de Behandeling informeren over de duur van de Behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en eventuele risico’s waarmee de Behandeling gepaard gaat. 

4. Murtadi zal de Behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Murtadi verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Murtadi kan er niet voor instaan dat de Klant de resultaten behaalt die de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verwachtte. 

ARTIKEL 6. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN EEN BEHANDELING DOOR DE KLANT 

1. Voor zolang de Klant aanspraak maakt op het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 4, prevaleert dat recht boven het bepaalde in het onderhavige artikel. 

2. De Klant kan de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, tot 24 uur vóór aanvang van de Behandeling kosteloos annuleren of verplaatsen naar een andere datum en/of tijd, welke Partijen in goed onderling overleg vaststellen. Indien door de Klant een verzoek tot annulering of verplaatsing wordt ingediend binnen 24 uur vóór aanvang van de Behandeling, is de Klant 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd. In geval de Klant niet of later dan 15 minuten na het geplande aanvangstijdstip op de afspraak verschijnt, vervalt de Behandeling en blijft de Klant de volledige overeengekomen totaalprijs verschuldigd. 

3. De bewijslast dat een verzoek tot annulering of verplaatsing tijdig door de Klant is ingediend, rust bij de Klant. Het moment van ontvangst van de verklaring van de Klant door Murtadi, geldt als moment dat het verzoek van de Klant is ingediend. 

ARTIKEL 7. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN BEHANDELINGEN DOOR MURTADI 

Murtadi behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een Behandeling te annuleren. Waar mogelijk zal Murtadi de Klant een alternatieve datum en/of tijd voor uitvoering van de Behandeling aanbieden. De Klant is gerechtigd de uitvoering van de Behandeling op een door Murtadi voorgestelde alternatieve datum en/of tijd af te wijzen. In geval van annulering door Murtadi of afwijzing door de Klant als hier bedoeld, maakt de Klant aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs. De Klant maakt echter geen aanspraak op aanvullende schadevergoeding. 

ARTIKEL 8. | LEVERING VAN PRODUCTEN 

1. Murtadi behoudt zich het recht voor bestellingen in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Klant in verband met het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 4 pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Klant in ontvangst is genomen. 

2. Het risico van verlies, beschadiging en waardevermindering van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen. 

ARTIKEL 9. | KLACHTEN 

1. Tenzij het type behandeling daaraan in de weg staat, dient de Klant meteen na afronding van de Behandeling te onderzoeken of Murtadi de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Van op dat moment zichtbare tekortkomingen van Murtadi in de uitvoering van de Behandeling, dient de Klant onmiddellijk mededeling te doen aan Murtadi, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de Klant tevreden is met de Behandeling, de wijze van uitvoering en het eventueel op dat moment reeds zichtbare of anderszins kenbare resultaat daarvan. 

2. Indien zich pas na de Behandeling tekortkomingen van Murtadi openbaren, dient de Klant daarvan terstond na ontdekking daarvan mededeling te doen aan Murtadi, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Klant ter zake komt te vervallen. 

3. Uitsluitend in geval van een aan Murtadi toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, is Murtadi gehouden de tekortkoming kosteloos te herstellen of de Behandeling alsnog zonder extra kosten deugdelijk uit te voeren; normale vermindering van het resultaat of schade van buitenaf, komen voor risico van de Klant, evenals gebreken die anderszins niet aan Murtadi kunnen worden toegerekend. 

4. Murtadi staat ervoor in dat de geleverde Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. De Klant behoudt zijn dwingende wettelijke rechten in zake non-conformiteit. De Klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Klant ter zake bij Murtadi is geklaagd. 

5. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (www.ec.europa.eu/consumers/odr/). 

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, BEZORGKOSTEN EN BETALINGEN 

1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele verzendkosten. Bezorging binnen Nederland geschiedt voor de Klant kosteloos in geval van bestelbedragen vanaf € 45,-. Voor bezorging naar België en Duitsland zijn geen verzendkosten van toepassing in geval van bestelbedragen vanaf € 75,-. 

2. Betaling dient te geschieden op een van de door Murtadi aangewezen betaalmethoden en op het door haar aangegeven moment. 

3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. 

4. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Wet Incassokosten. 

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID 

1. Murtadi is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

2. Alle informatie die door Murtadi op welke wijze dan ook wordt verstrekt, is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose of medische behandeling ten aanzien van welke mentale of fysieke aandoening dan ook. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een arts of psycholoog vervangt. Murtadi is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van de bedoelde informatie. De Behandelingen van Murtadi zijn geen vervanging van een behandeling van een arts of psycholoog. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste interpretatie van de betreffende Behandeling en de andere aan hem verstrekte informatie afkomstig van Murtadi. Murtadi aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. 

3. Bij lichamelijke en psychische klachten, alsook twijfel bij over het ondergaan van de Behandeling, raadt Murtadi nadrukkelijk aan om een arts of psycholoog te raadplegen. Murtadi is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder mede begrepen emotionele en fysieke schade, verergering van klachten en schade voortvloeiend uit beslissingen die de Klant, al dan niet in overleg met Murtadi, heeft genomen. De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door hem ter zake gemaakte keuzes, zijn eigen gedrag en de consequenties die daaraan zijn verbonden. 

4. De aansprakelijkheid van Murtadi is beperkt tot het alsnog deugdelijk uitvoeren van de Behandeling dan wel vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Murtadi betrekking heeft. Indien zodanig herstel of vervanging niet mogelijk is of aantoonbaar zinloos is geworden, is de aansprakelijkheid van Murtadi beperkt tot ten hoogste het door de Klant aan Murtadi voor de Behandeling of het Product betaalde prijs. 

5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het leidinggevend personeel van Murtadi. 

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM/COPYRIGHT 

1. Murtadi dan wel haar licentiegevers behouden zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hen volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van de website www.murtadi.nl en alle daarop weergegeven teksten, afbeeldingen en overige content, blijft bij Murtadi of haar licentiegevers rusten. Het is de Klant niet toegestaan om vorenbedoelde goederen of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit het normale gebruik van de website voortvloeit. 

2. Een schending van het bepaalde in het vorige lid geeft Murtadi het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen. 

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN 

1. Murtadi is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst. 

2. Murtadi is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, bijvoorbeeld in verband met een wijziging van haar rechtsvorm. 

3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Overijssel wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Murtadi een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. De Klant is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Murtadi Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door haar aangewezen rechter te willen procederen.